Tutaj znajdziesz ważne informacje dla branży HR – trendy, omówienie ważnych problemów, studia przypadku. Zapraszamy!

Innowacyjność i Kreatywność

Innowacyjność i Kreatywność

Innowacyjność i kreatywność rozumiemy jako gotowość do postrzegania nowych zagadnień jako szans, przeformułowania nieoczekiwanych problemów w sukcesy, gotowość do akceptowania i wprowadzania zmian. Rozumiana jest także jako wola do podejmowania nowatorskich działań oraz rozwój „wyobraźni twórczej”. Jednym z istotnych czynników nieodzownych do sprostania wymogom silnie konkurencyjnego rynku jest również promowanie, efektywnego podejścia do problemu oraz niejednokrotnie niestandardowego pomysłu na rozwiązanie codziennych wyzwań. Kompleksowość i różnorakość możliwych oddziaływań edukacyjnych w dzisiejszych realiach przyczynia się nie tylko do podniesienia umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania wyzwań oraz podniesienia efektywności pracy w grupie. Sprzyjają temu narzędzia społecznościowe, mnogość możliwości komunikowania się i zdobywania informacji gotowej do przekształcenia w wiedzę. Tej tematyce poświęcimy nasze publikacje w prezentowanej kategorii tematycznej.

Kompetencje Menedżerskie - Zarządzanie Ludźmi

Kompetencje Menedżerskie - Zarządzanie Ludźmi

Kierowanie ludźmi powinno polegać na stwarzaniu im warunków do realizowania misji firmy, ale także do realizacji własnych potrzeb. Charyzmatyczni przywódcy kładą nacisk na takie wartości jak: udział w ważnym przedsięwzięciu, interesujące zadanie, poczucie wartości pracownika, możliwość samorealizacji czy dobra atmosfera w zespole. Ludzie ich rozumieją, cenią i szanują.

Prawo Pracy i BHP

Prawo Pracy i BHP

Tematyka prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i BHP, z uwagi na szczególnie częste zmiany przepisów i pojawiające się w praktyce istotne wątpliwości wymaga ciągłej aktualizacji i uzupełniania wiedzy. Zapewniamy dostęp do informacji o zmianach oraz o praktycznym znaczeniu obowiązujących przepisów.

Przywództwo Przyszłości

Przywództwo Przyszłości

Przed Liderami przyszłości stoi wielkie wyzwanie. Ze względu na rozwój technologii, płaską strukturę organizacyjną firm, współpracę 5 pokoleń z różnych kultur – osoby zarządzające ludźmi będą musiały wykształcić inne cechy i kompetencje, niż aktualnie.
Rozwój Osobisty

Rozwój Osobisty

Wśród kompetencji, które mają ogromne znaczenie dla samorozwoju są bez wątpienia umiejętności miękkie - m.in. zarządzania sobą, skuteczne komunikowanie się oraz umiejętności pracy zespołowej. Dzięki nim jesteśmy w stanie m.in. motywować siebie i innych do dalszego działania, radzić sobie ze stresem, efektywnie planować i organizować pracę czy zgodnie współpracować w zespole.

Zarządzanie Wiedzą

Zarządzanie Wiedzą

Wiek XXI wykreował taki model „uczenia się”, w którym ludzie komunikują się, dzielą wiedzą, doświadczeniem poprzez Internet. Dlatego elementem polityki rozwojowej firmy powinien stać się  swobodny przepływ wiedzy, zapewnienie  kanałów dystrybucyjnych oraz łączenia ludzi i zapewniania im środowiska sprzyjającego budowaniu relacji zbliżonych do tych, które znamy z ogólnodostępnych portali społecznościowych.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Na całym świecie organizacje stają w obliczu konkurencji, zawirowań i niepewności, które mogą czasem prowadzić do radykalnych zmian. Biorąc pod uwagę tak poważnie wyzwania, celowe wydaje się powiązanie strategii biznesowej i wszelkich priorytetów w dziedzinie zarządzania włącznie z rozwojem zasobów ludzkich. Integracja zasobów ludzkich z potencjałem biznesowym firmy jest niezbędna, bowiem, aby rozwijać potencjał biznesowy – należy skorelować aktywa materialne i niematerialne oraz właściwie wykorzystać wszystkie zasoby, aby określić pozycję konkurencyjną i podtrzymać zaangażowanie interesariuszy, czyli wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni związek z działalnością organizacji, w tym a może przede wszystkim ludzi. Ludzie w firmie są najważniejsi! Tymi i innymi tematami SEKA.edu poświęcać będzie artykuły w obszarze Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Szkoleniami.
Zarządzanie Zmianą

Zarządzanie Zmianą

Każda organizacja dąży do rozwoju, budowaniu przewagi konkurencyjnej i kreowania nowoczesnej i konkurencyjnej firmy i dlatego konieczne jest propagowanie takiej kultury, która sprzyja przeprowadzaniu zmian w organizacji. Zarządzanie w okresie zmiany zakłada konieczność skupienia uwagi na problematyce stosunków międzyludzkich, motywacji, procesach komunikowania i upowszechniania postaw otwartości na zmiany. Jeśli Twoi pracownicy z otwartością reagują na zmianę, Twoja firma jest gotowa na każde wyzwanie.

Zrównoważony Biznes

Zrównoważony Biznes

Najważniejsze wyzwania w tym obszarze to odpowiednie zarządzanie kapitałem społecznym, kapitałem ludzkim, infrastrukturą, zasobami naturalnymi i energią. O sukcesie zadecydują trzy podstawowe czynniki: innowacje, edukacja i wielopłaszczyznowa współpraca.