Kluczowe aspekty działań doradczych obejmują w obszarze projektowania polityki rozwojowej i szkoleniowej obejmują:
• analizę polityki szkoleniowej organizacji,
• analizę potrzeb szkoleniowych i rozwojowych,
• analizę realizacji wytycznych polityki szkoleniowej,
• działania mające na celu usprawnienie działalności komórek odpowiedzialnych za rozwój i szkolenia,
• doradztwo w zakresie planowania ścieżek rozwoju w organizacji,
• rozbudowę działów rozwoju i szkoleń.

Zarządzanie wiedzą

Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów zarządzania wiedzą, których motorem napędowym są mechanizmy społecznościowe. By móc kompleksowo realizować te usługi zawiązaliśmy partnerską współpracę z firmą MIS SA, która w tych projektach dostarcza mechanizmy technologiczno-informatyczne.

Zgodnie z misją SEKA.edu zmieniamy klasycznie pojęte uczenie się w doświadczenie społeczne. Posiadamy wiedzę, narzędzia i metody do stworzenia takiego środowiska w organizacji, aby ludzie chcieli i mogli dzielić się swoją unikalną wiedzą z innymi pracownikami. Organizacje uczące się, które <zarządzają wiedzą> skuteczniej dostosowują się do trudnych warunków rynkowych i tym samym łatwiej zdobywają przewagę konkurencyjną.

 O naszym wyjątkowym i nowoczesnym podejściu świadczy również prowadzona przez naszych ekspertów grupa dyskusyjna Link do Wiedzy na społecznościom portalu LinkedIn. Link do Wiedzy poświęcony jest właśnie dzieleniu się wiedzą i zarządzaniu wiedzą w obecnych czasach. Aktywny wkład w budowanie tego know-how poprzez Link do Wiedzy mają osoby znane ze Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą oraz środowisk e-learningu. Zapraszamy:

http://www.linkedin.com/groups/Link-do-wiedzy-4796060?trk=myg_ugrp_ovr

 Głównym celem Projektów związanych z zarządzaniem wiedzy w organizacji jest wyłonienie wiedzy „ukrytej”, której nośnikami są ludzie – pracownicy różnych obszarów działalności firmy.

Oferujemy firmom:

  • Projektowanie procedur w tym zasad i scenariuszy działania, służących ekspertom wewnętrznym w procesach dzielenia się wiedzą (doświadczeniami, dobrymi praktykami).
  • Narzędzi technologiczne, które pozwolą w realiach globalnych sieci teleinformatycznych oraz w sposób naturalny i na miarę dzisiejszych technologii na dzielenie się kapitałem intelektualnym/wiedzą.

Polityka szkoleniowo-rozwojowa

W projektach, które realizuje SEKA.edu dbamy przede wszystkim o to, by powiązać politykę szkoleniową i plany rozwoju kompetencji z celami strategicznymi firmy – naszych Klientów i Partnerów, projektujemy:

–         mechanizmy mierzenia postępów i efektywności inwestycji w szkolenia i rozwój
–         ścieżki rozwoju pracowników/zarządzania osobami o najwyższym potencjale, działania mające na celu przygotowanie pracowników, którzy stawią czoło konkurencji na rynku krajowym i za granicą
–         działania, które pozwalają na kreowanie wizerunku firmy stabilnej, przyjaznej dla pracowników i społeczeństwa
–         rozwiązania, które sprawiają zbudowanie kultury poszerzania, gromadzenia i ochrony unikalnej wiedzy oraz wiążą pracowników z firmą
–         rekomendujemy systemy motywacyjne powiązanie z oceną i systemem motywacyjnym w celu zbudowania pozytywnego nastawienia do pracy, wyzwań, zmian oraz wykreowania postawy zaangażowania, otwartości

Doradztwo w zakresie rozwoju i szkoleń

SEKA.edu projektuje systemy badające efektywność działań szkoleniowych oraz weryfikuje wpływ polityki szkoleniowej na realizację celów biznesowych firmy.

W ramach tych działań poddajemy ocenie działalność szkoleniową i jej przełożenie na wyniki pracy pracowników, jak również sprawdzamy czy system planowania szkoleń oddziałuje na efektywność dokształcania i rozwój pracowników. Prowadzimy działania audytowe określające efektywność pracy działów szkoleń oraz procesów planowania i realizacji szkoleń:

 - projektujemy i usprawniamy systemy diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników,

 - weryfikujemy i podpowiadamy, jak zwiększyć dostępność szkoleń: wiedzy i działań rozwojowych dla pracowników,

 - tworzymy procedury kierowania pracowników na szkolenia oraz sposób dopasowania tematyki i formy szkoleń do potrzeb rozwojowych pracowników,

- badamy poziom satysfakcji pracowników z prowadzonych działań rozwojowo-szkoleniowych oraz dopasowania oferty do potrzeb rozwojowych pracowników i stosowanych narzędzi rozwoju,

 - projektujemy i wdrażamy narzędzia badające efektywność działalności szkoleniowej.

 Warto pamiętać, że działania przez nas prowadzone mają na celu:

  1.  Zmianę i usprawnienia wybranych mechanizmów procedury szkoleniowej i można je wprowadzić w krótkim czasie, bez znacznych nakładów finansowych.
  1. Skoncentrowanie analizy potrzeb szkoleniowych na określeniu, jaka wiedza i umiejętności pracowników wymagają wzmocnienia/ rozwoju dla lepszej realizacji celów biznesowych.
  1. Odejście od podejścia „życzeniowego” w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników na rzecz dopasowania tematyki i formy szkoleń do potrzeb rozwojowych pracowników.
  1. Zmianie roli Działu Szkoleń z funkcji administrowania na rzecz zarządzanie szkoleniami.
  1. Sprawienie, że procedury i zasady szkoleniowe stają się przejrzyste i bardziej dostępne dla wszystkich pracowników.