Regulamin

Regulamin Serwisu www.seka.edu.pl

z dnia 21,03,2013r.

 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego prowadzonego w domenie seka.edu.pl , przez SEKA.edu Sp.z.o.o. z siedzibą przy ul. Paca 37, w Warszawie, 04-386 wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 362996, numer NIP 113-28-09-785, REGON: 142509682, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, zwanym w dalszej części regulaminu Administratorem albo Seka.edu Sp.z.o.o. oraz zasady korzystania z usług przez Serwis internetowy prowadzony w domenie seka.edu.pl przez SEKA.edu Sp. Z.o.o., z siedzibą w Warszawie.

§ I. Definicje

Administrator – podmiot administrujący Serwisem i sprzedający Usługi – SEKA.edu sp. z o.o.
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, która zakłada Konto w Serwisie w celu nabycia Usługi. Użytkownik  będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych
Dane dostępowe – informacje poufne niezbędne do zarejestrowania się do Serwisu i korzystania z Usługi
Konto – element Serwisu, który personalizuje Użytkownika i umożliwia mu korzystanie z Usług
Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Użytkownika na rzecz Administratora za świadczoną Usługę
Awaria – stan mający ujemny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Systemu
Organizator – podmiot organizujący dane szkolenie
Płatność on-line – sposób wnoszenia Opłaty za Usługę polegająca na realizacji płatności w formie elektronicznej, za pośrednictwem przeglądarki internetowej i protokołu HTTPS
Pomoc techniczna – wsparcie techniczne w procesie prawidłowego dostępu do Usługi, świadczone przez Administratora
Serwis – strona www dostępna pod adresem www.seka.edu.pl, którego częścią jest sklep prowadzony w domenie sklep.seka.edu.pl
System – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Administratora, udostępniane Organizatorowi i Użytkownikowi poprzez przeglądarkę internetową, przez protokół HTTP lub HTTPS, umożliwiające świadczenie Usługi
Zamówienie – porozumienie Administratora i Użytkownika na podstawie którego Administrator zobowiązany jest do świadczenia Usługi, a Użytkownik do wniesienia Opłaty zgodnej informacją zawartą w opisie Usługi
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie służący do zebrania danych o Użytkowniku, niezbędnych do realizacji Zamówienia.
Usługa – umożliwienie uczestnictwa na żywo lub na żądanie w szkoleniu lub transmisji szkolenia, za pomocą narzędzi dostarczonych przez Organizatora.

 § II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2. Zakładając konto Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią  i akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie przed zakupem Usług. Na żądanie Użytkownika Regulamin może zostać udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 § III. Usługi

  1. 1.      W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności Serwisu nie jest wymagana rejestracja i zakup Usługi Serwis jest bezpłatnym internetowym publikatorem informacyjnym umożliwiającym na zasadach przewidzianych w Regulaminie dostęp do usług i informacji.
  2. 2.      Użytkownik oświadcza, że akceptuje fakt, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Serwisu są płatne.
  3. 3.      Szczegółowy zakres Usług wymieniony jest na stronie Sklepu (www.sklep.seka.edu.pl).
  4. 4.      Korzystanie z usług jest możliwe pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu i spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych i sprzętowych:

a/ dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy

b/ zainstalowanie przeglądarki internetowej,

c/rozdzielczość ekranu 1024 x 768

c/ zainstalowany system operacyjny : Windows XP/2000/Vista/7/8

d/ dysponowanie komputerem o pamięci RAM 512 MB lub większej.

  1. 5.      Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu może utworzyć i utrzymywać Konto Użytkownika.
  2. 6.      Użytkownik, który korzysta z funkcjonalności Serwisu w części, do której dostęp nie wymaga procesu rejestracji związany jest zasadami korzystania z tej części Serwisu określonymi w Regulaminie w szczególności zasadami dostępności i korzystania z Usług. Zasady objęte Regulaminem wiążą każdego Użytkownika, który decyduje się na korzystanie z Serwisu.

§ IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Nabycie usług przez Użytkownika wymaga założenia Konta w Serwisie.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość wszelkich udostępnionych danych.

3. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pomocy technicznej w przypadku problemów w  skorzystaniu z Usługi.

4.  Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu treści bezprawnych.

5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika zarówno Serwisu jak i Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora lub osób trzecich.

6. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.

§ V. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.

2. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

2.1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Uczestnika,

2.2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego Uczestnika,

2.3. działaniem osób trzecich lub siły wyższej

3. Administrator nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika Danych dostępowych umożliwiających korzystanie z Usługi.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu dla Użytkownika m.in. w przypadku:

4.1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji  w Serwisie lub zamawiania konkretnej Usługi,

4.2. naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu,

4.3. rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści niezgodnych z prawem oraz zasadami współżycia społecznego

5. Administrator i Organizator szkolenia mają prawo:

5.1. zakończyć nabór do szkolenia, gdy liczba zamówień osiągnie optymalną wartość

5.2. odwołać lub zakończyć szkolenie przed czasem (uwzględniając zasadność zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika).

6. Administrator reklamuje w Serwisie Usługi, podając najważniejsze cechy Usług. Powyższe działanie należy traktować jako zaproszenie do złożenia Zamówienia przez Użytkownika.

§ VI. Zamawianie Usługi

1. Administrator udostępnia system zamówień Usługi pod adresem www.sklep.seka.edu.pl

2. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez:

a) wybranie przez Użytkownika Usługi z oferty proponowanej przez Administratora

b) złożenie zamówienia poprzez Formularz zamówienia,

c) potwierdzenie przyjęcie Zamówienia przez Administratora

c) realizację płatności(doprecyzujemy, jeszcze sami wszystkiego dokładnie nie wiemy).

3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Administratora złożonego przez Użytkownika Zamówienia.

4. Niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia Administrator dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w Zamówieniu i dostępność Usługi. W tym celu Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem.

5. Bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności Użytkownik otrzymuje dane dostępowe do Usługi.

6. W przypadku zamówień grupowych zakup można realizować również drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

7. Każdorazowo, gdy realizowana jest transakcja, system wystawia dowód sprzedaży w postaci faktury VAT, która jest elektronicznie generowana na podstawie danych z Formularza zamówienia. Tym samym Użytkownik odpowiada za poprawność danych, które wprowadza do formularza.

8. Administrator nie umożliwia korygowania danych na wystawionej fakturze VAT w sposób inny, niż poprzez wystawienie przez Użytkownika noty korygującej i wysłanie jej do siedziby Administratora.

9. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyn.

10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cennika, jednakże gwarantuje niezmienność ceny, jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za Usługę

11. Administrator dokłada wszelkich starań, by oferta Serwisu była aktualna. W razie przyjęcia Zamówienia na Usługę niedostępną umowa sprzedaży wygasa, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Użytkownika ceny, Administrator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

§ VII. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Administratora lub podmioty z nim związane kapitałowo.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania danych Użytkownika innym podmiotom.

3. Dane jakie zgromadzą się na serwerze Administratora w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Użytkownika i są informacjami poufnymi.

4. Administrator zobowiązuję się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Administratora w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:

4.1. świadczenie Usługi

4.2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych

4.3. cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności

4.4. zautomatyzowanego gromadzenia danych statystycznych dotyczących sposobu użycia Systemu przez Użytkowników

5. Administrator oświadcza, że jest Administratorem wprowadzonych do Konta danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.

§ VIII. Ochrona prawna

1. Wszystkie szkolenia będące w ofercie sklep.seka.edu.pl są wyłączną własnością ich autorów lub Administratora  i podlegają ochronie z tytułu praw autorskich. W związku z powyższym zabronione jest:

1.1. Rozpowszechnianie szkoleń poza sklep.seka.edu.pl, w szczególności: wprowadzanie do obrotu, odsprzedaż lub dzielenie się danymi dostępowymi.

1.2. Udostępnianie swoich danych logowania osobom trzecim.

1.3. Utrwalanie szkoleń za pomocą narzędzi audiowizualnych

§ IX. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi.

2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Administratora bądź w formie e-maila adresowanego na adres seka.edu@seka.edu.pl

3. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia.

§ XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2013.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>